Obec Lietava

AKTUÁLNE

06. 04. 2020

OPATRENIA NA ROZŠÍRENIE NÚDZOVÉHO STAVU

PLATNÉ OD 08. 04. 2020 /0.00 hod./ DO 13. 04. 2020 /23.59 hod./ 

  Vláda SR schválila návrh na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5  ústavného zákona č. 227/2002  o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020, zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020, ktorým ...

OBMEDZUJE podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona      č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov SLOBODU POHYBU A POBYTU ZÁKAZOM VYCHÁDZANIA 

od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod.

toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

  1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
  2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
  3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu,
  4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
  5. pobyt v prírode v rámci okresu,
  6. cesty na pohreb blízkej osoby,
  7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu.

ZAKAZUJE podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002  o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov UPLATŇOVANIE PRÁVA POKOJNE SA ZHROMAŽĎOVAŤ S VÝNIMKOU OSÔB ŽIJÚCICH V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI,

 zdroj: Úrad vlády SR

 


 06. 04. 2020

NOVÉ ! Klikni → USMERNENIE ÚVZ SR - BOHOSLUŽBY A KOSTOLY

NOVÉ ! Klikni → OPATRENIE ÚVZ SR - ZÁKAZ HROMADNÝCH PODUJATÍ

NOVÉ ! Klikni → OPATRENIE ÚVZ SR - ŠTÁTNA KARANTÉNA

 

OZNAM OBCE

04. 04. 2020

   Oznamujeme, že v termíne od 06. 04. 2020 bude v obci zabezpečovaná strojná údržba miestnych cestných komunikácií po zimnom období. Zároveň v súčinnosti s DHZ Lietava prebehne čistenie zariadení na frekventovaných verejných priestranstvách a ich dezinfekcia. Žiadame občanov, aby na miestnych cestných komunikáciách neparkovali motorové vozidlá, ktoré by mohli znemožniť ich priebežnú údržbu.     

zdroj: obecný úradOZNAM OBCE

04. 04. 2020

   Žiadame návštevníkov obecného úradu a prevádzky Slovenskej pošty, aby používali ochranné rúška, rukavice alebo použili zariadenie na dezinfekciu rúk inštalované na vstupe do priestorov objektu.    

zdroj: obecný úrad


OZNAM OBCE

04. 04. 2020

     Obec Lietava žiada občanov, aby obmedzili v čo najväčšej možnej miere sociálne kontakty a opúšťali svoje domovy len na nevyhnutný čas. Znížime tým riziko ohrozenia seba, svojich blízkych a celého okolia. Zároveň žiadame občanov pri pohybe na verejných priestranstvách trvalo používať ochranné rúška, dodržiavať opatrenia úradu verejného zdravotníctva, opatrenia obce, pravidlá pri návšteve predajní potravín, prevádzky pošty, priestorov úradov a rešpektovanie úpravy doby nákupov v potravinách CooP Jednota  od 09.00 do 12.00 vyčlenenej prednostne pre seniorov. Upozorňujeme na platné uzatvorenie zariadení multifunkčných ihrísk, detských ihrísk a športového areálu pre verejnosť.  

CHRÁNIME TÝM SEBA AJ OSTATNÝCH - ĎAKUJEME

zdroj: obecný úradOBMEDZENIE OTVÁRACÍCH HODÍN POŠTY LIETAVA - ZMENA

04. 04. 2020

     Slovenská pošta oznamuje, že od 06. 04. 2020 bude Pošta Lietava otvorená v obmedzenom režime v čase od 08.15 do 11.15 hod. a v poobedňajších hodinách v dobe od 12.15 do 14.00 hod.

 

zdroj: Slovenská pošta 

 


 

NOVÉ! Klikni → Ekonomické opatrenia

NOVÉ! Klikni → Opatrenie ÚVZ SR 29. 03. 2020 17.00 hod.

NOVÉ! Klikni → REPATRIÁCIA OBČANOV SR NA ÚZEMIE SR

Klikni → Opatrenie ÚVZ SR 28. 03. 2020

 


 Klikni →Aktualizované opatrenia 27. 03. 2020


 NÚDZOVÝ STAV NA ÚZEMÍ SR - ROZŠÍRENIE

   Vláda SR rozširuje núdzový stav od termínu 28. 03. 2020 /sobota/ na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny.

zdroj: Vláda SR

UZNESENIE VLÁDY SR č. 169/2020


  25.3.2020

KLIKNI  → Aktualizované opatrenia na území Obce Lietava


25.3.2020

KLIKNI → Opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

- prerušenie vyučovania na základných a materských školách

- zápis do základnej školy

- žiadosť o prijatie do materskej školy

- prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy


 

Opatrenia Úradu vlády Slovenskej republiky 

25.3.2020 

   Úrad Vlády SR vydal nové opatrenia vo vzťahu k ochrane obyvateľov pred šírením koronavírusu COVID-19.

Opatrenia vlády 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

25.3.2020

     Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

Opatrenie č. OLP/2775/2020 zo dňa 24. 03. 2020
Opatrenie č. OLP/2731/2020 zo dňa 24. 03. 2020
Opatrenie č. OLP/2732/2020 zo dňa 24. 03. 2020
Opatrenie č. OLP/2733/2020 zo dňa 24. 03. 2020 

zdroj: ÚVZ SR


 

OZNAM 

25.3.2020

     Vážení občania, farská charita spolu s animátormi našej farnosti v rámci prijímaných opatrení proti šíreniu koronavírusu - Covid 19 ponúkajú službu nákupu potravín pre osamelých seniorov /nad 65 rokov/ a odkázaných ľudí /v karanténe/, ktorí túto pomoc potrebujú. O službu môžete požiadať na kontaktnom telefónnom čísle farskej charity 0904 333 922 alebo zavolať na Farský úrad v Lietave. Služba je ponúkaná bezplatne, žiadateľ uhradí len sumu za nákup potravín. Kontaktné telefónne číslo, na ktorom môžete požiadať o pomoc s nákupom potravín: 0904 333 922

 


  

MIMORIADNA ZMENA CESTOVNÝCH PORIADKOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE - ZAVEDENIE PRÁZDNINOVÉHO REŽIMU OD  23. 03. 2020

 

Žilinský samosprávny kraj si Vás dovoľuje informovať, že od 23. 03. 2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava, ktorú prevádzkujú dopravné spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok, prevádzkovaná v prázdninovom režime. Upozornenie: Do prázdninového režimu bude zapracovaná redukcia autobusových spojov, ktoré nezabezpečujú dopravnú obslužnosť a strácajú opodstatnenie.

Oznam na webovom sídle ŽSK: 

http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/primestska-autobusova-doprava-zilinskom-kraji.html

Upravené cestovné poriadky budú postupne zverejňované na webovom portáli:

www.cp.sk.   

zdroj: Žilinský samosprávny kraj 

 


 

OBMEDZENIE OTVÁRACÍCH HODÍN ZDRAVOTNÉHO STREDISKA A LEKÁRNE

 Z dôvodu vypuknutia nákazy COVID-19 spôsobenej koronavírusom bude Zdravotné stredisko vrátane lekárne v Lietavskej Lúčke uzatvorené každú stredu v dobe od 12.30 hod. z dôvodu preventívnych prehliadok v detských ambulanciách až do odvolania.

 

zdroj: Lekáreň Lietavská Lúčka, s.r.o. 
OZNAM - OCHRANNÉ RÚŠKA
  Oznamujeme občanom, že ochranné rúška sú priebežne distribuované najzraniteľnejším skupinám obyvateľov /pre dospelých nad 60 rokov a deti/ z prvej dodávky 500 ks rúšok obstaranej obcou. Zároveň budú distribuované rúška od dobrovoľných darcov a šičiek z obce, ktoré sú sústreďované na obci. 
zdroj: obecný úrad
 
OZNAM-ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN
Spoločný obecný úrad - stavebný úrad Višňové
  Oznamujeme občanom, že na základe uznesenia vlády SR č. 111/2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR a Rozhodnutia ústredného krízového štábu SR zo dňa 12. 03. 2020 o prijatí opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID 19 Spoločný obecný úrad Višňové oznamuje, že od 23. 03. 2020 do odvolania zavádza na stavebnom úrade obmedzenie úradných hodín nasledovne: Streda od 07.00 do 15.00 hod.
zdroj: Obec Višňové

OZNAM

PODVODNÉ KONANIA NA SENIOROCH 

     V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID - 19 Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty a ponuky pochybných farmakologických prípravkov, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. V prípade, ak je niekto svedkom obdobného konania, je potrebné kontaktovať políciu na linke: 158.

zdroj: 
Oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality, Odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
 
 
 
 
pdf Opatrenia Vlády SR 206.7 KB
pdf AKTUÁLNE PREVENTÍVNE OPATRENIA OBCE "COVID-19" 217.1 KB
pdf Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia 826.6 KB
pdf Uznesenie vlády SR č.114 z 15.3.2020 803.2 KB
pdf Uznesenie vlády SR č.113 z 15.3.2020 378.4 KB
pdf Oznam pre verejnosť-úprava úradných hodín 180.5 KB
pdf oznam-stavebny-urad 181.3 KB
pdf ÚKŠ -súhrn opatrení 119.3 KB
pdf Opatrenia ÚKŠ SR 204.8 KB
pdf karantenne-opatrenie-ucinne-od-19_03_2020 328.3 KB
pdf opatrenie_uvzsr_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020 536.3 KB
pdf opatrenie_uvzsr_povinnost_nosit_ruska_24032020 408 KB
pdf opatrenie_uvzsr_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020 334.4 KB
pdf opatrenie_uvzsr_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020-1 341.7 KB
pdf opatrenia-msvvas-sr 435.1 KB
pdf aktualizovane-opatrenia-obce-2532020 394.9 KB
pdf opatrenia-aktualizovane-27032020 435 KB
pdf zmena_rezimove_opatrenia_hh_sr_24_3_2020_uzavretie_nedela 106.6 KB
pdf opatrenie-uvz-sr-uzatvorenie-prevadzok-a-rezimove-opatrenia-hh-sr 114.7 KB
pdf repariacia-obcanov-sr 190.4 KB
pdf ekonomicke-opatrenia 103.5 KB
pdf uznesenie-vlady-c-169-z-27-03-2020 922.9 KB
pdf usmernenie-uvz-sr-bohosluzby 190.9 KB
pdf opatrenie_statna_karantena_04042020-1 120.3 KB
pdf opatrenie_uvzsr_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020-3 334.4 KB

Monografia Obce Lietava

 
     Oznamujeme záujemcom o MONOGRAFIU OBCE LIETAVA, že 1. vydanie publikácie je za účelom odkúpenia k dispozícii na Obecnom úrade Lietava v stránových hodinách. Bližšie informácie: p. Čibenková, tel. 041/5971027.     

Základné údaje

Obec Lietava - leží 12km juhozápadne od okresného a zároveň krajského sídla Žilina v nadmorskej výške 429 m. Katastrálne územie obce má rozlohu 10,2 km2. Nad obcou sa týčia zrúcaniny jedného z najroziahlejších hradov na Slovensku - hradu Lietava, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V obci žije spolu 1441 obyvateľov (údaj k 12/2015).

Názov obce je odvodený od mena slovanskej bohyne mladosti a jari "Lyty-Lietavy-Lady", na ktorej počesť kedysi stála v miestach terajších zrúcanín hradu Lietava drevená svätyňa. História osídlenia katastra obce siaha do strednej doby bronzovej /1500-700 r.pred n.l./, čo dokazujú nálezy keramiky v Lietavskej jaskyni vo Farskej doline. Kataster obce tvoria časti Lietava, Majer a Lietavská Závadka. 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.